Good Morning whatsapp messages very good.

???????????

*एकदा भगवंताला एका भक्ताने विचारले*,
” देवा ” *तूच हे सर्व निर्माण* *करणारा आहेस, मला निर्माण करणाराही तूच आहेस*.

*तुला काही अर्पण करावे तर काय अर्पण करावे* ?

*तुझेच तुला कसे अर्पण करणार* ?”

*भगवंताने स्मित उत्तर दिले* ,” *बाळा, *तुझा अहंकार मी* *निर्माण केलेला नाही* .
*तो तूच निर्माण केलेला आहेस*. *तो मला अर्पण कर, त्याने अवघा संसार सुखाचा होईल* .”    
               शूभ सकाळ
????????????

One Reply to “Good Morning whatsapp messages very good.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *